Centuria Algemene Voorwaarden

Algemeen
Centuria is een softwarepakket dat aangeboden wordt door ITeas Comm. V. – Hasseltsesteenweg 508 – 3700 Tongeren (België) – BTW BE0830214585.

Facturatie
De facturatie gebeurt op kwartaalbasis.

Gebruikers
Gebruikers kunnen Centuria een onbeperkt aantal keer opstarten vanaf éénzelfde computer. Logt een gebruiker met dezelfde gebruikersaccount aan op een andere computer dan neemt deze gebruiker de sessie over van de vorige gebruiker. Indien u simultaan op 2 verschillende computers Centuria wil gebruiken dan moet u 2 gebruikersaccounts hebben.

Interventies on site
Interventies bij de klant zelf, voor installatie of support, worden afzonderlijk aangerekend aan € 60/uur voor de verplaatsingstijd en de gepresteerde tijd on site. Er wordt daarenboven een kilometervergoeding aangerekend van € 0,35 per afgelegde kilometer heen en terug.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1: Ter beschikking stelling, voorbehouden gebruik

Centuria, geëxploiteerd door ITeas Comm. V., hiernagenoemd ITeas, en erkend door de ABONNEMENTAANVRAGER, geniet een wettelijke bescherming door de wetten van 30 juni 1994, refererend tot de auteursrechten en bijkomende rechten (Belgisch Staatsblad van 27/04/94 p. 19292 e.v.) en de bescherming van de computerprogramma’s (Belgisch Staatsblad van 27/04/94 p. 19315 e.v.)

Art. 2: Gebruiksrecht

De overeenkomst geeft het recht om één jaar gebruik te maken van het abonnement. De betaling vindt vooraf plaats. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail.

Indien de ABONNEMENTAANVRAGER niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verbintenis tegenover ITeas, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de ABONNEMENTAANVRAGER in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen t.o.v. ITeas te voldoen, is ITeas ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te beëindigen, zulks zonder dat ITeas tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand.

Art. 3: Online systeem

ITeas is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door ITeas te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de ABONNEMENTAANVRAGER t.o.v. ITeas ontstaat.

ITeas is ten allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de ABONNEMENTAANVRAGER t.o.v. ITeas ontstaat. ITeas zal in een dergelijk geval de ABONNEMENTAANVRAGER zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Art. 4: Overdraagbaarheid en vertrouwelijkheid.

Het licentierecht is een strikt persoonlijk, exclusief en onoverdraagbaar recht. U mag in geen geval de rechten die dit contract u toebedeelt overdragen tenzij met voorafgaand en schriftelijk akkoord van ITeas.
U mag Centuria of alle bijkomende documentatie noch uitlenen, lenen, verkopen of overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon.

Art. 5: Prijs

De vastgestelde prijs voor dit abonnement is contant betaalbaar. Hij zal verhoogd worden met de van kracht zijnde taksen op het moment van facturering. De niet op de vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een interest van 1% per maand en dit vanaf factuurdatum. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de ABONNEMENTAANVRAGER eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en dit afgezien van eerder vermelde interestvergoeding. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.

De prijs per gebruiker bevat licentieprijzen en abonnementskosten van toeleveranciers van ITeas. Als deze toeleveranciers beslissen de prijs van deze licenties en/of abonnementen te verhogen dan is ITeas gerechtigd deze extra prijs door te facturen vanaf het moment dat deze toeleveranciers de prijsverhoging doorvoeren.

Art. 6: Aansprakelijkheid

Te goeder trouw, rekening houdend met de complexiteit van Centuria en van de technologische mogelijkheden, kan ITeas niet waarborgen dat Centuria volledig vrij is van gebreken. Geen enkele verplichting tot waarborg kan ITeas ten laste worden gelegd.

Noch ITeas noch iedere andere partij, verwikkeld in de creatie, de productie, commerciële verdeling en uitbating van Centuria kan aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse materiële of immateriële schade zoals, doch niet limitatief, uitbatingsverliezen, vertraging van productie, imagoverlies, tijdelijke werkloosheid van het personeel, gemiste omzet, vertraging in betaling van klanten, winstderving, verhoging van de algemene kosten, verlies van gegevens, … voortkomend uit het gebruik van of uit de onmogelijkheid om Centuria te gebruiken.

ITeas kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van haar systeem of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van haar systeem.

Voor de diensten die ITeas haar abonnees aanbiedt is ITeas afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De ABONNEMENTAANVRAGER sluit veelal twee of meer overeenkomsten. Eén met ITeas en één of meer met derden.
ITeas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

De ABONNEMENTAANVRAGER die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor ITeas voortvloeiende schade.

De ABONNEMENTAANVRAGER vrijwaart ITeas tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de ABONNEMENTAANVRAGER van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de ABONNEMENTAANVRAGER van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Art . 7: Bevoegdheid, toepasbare wet en nietigheid.

Ingeval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Tongeren bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.
Indien enig onderdeel of enige clausule van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet aangetast worden en blijven zij geldig en afdwingbaar alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. Elk dergelijk onderdeel of elke dergelijke clausule zal vervangen worden door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde onderdeel of de bedoelde clausule nastreefden. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door een van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

Art. 8: Verplichtingen ABONNEMENTAANVRAGER

De ABONNEMENTAANVRAGER zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker mag worden verwacht:

• hij onthoudt zich ervan overige abonnees te hinderen en schade toe te brengen aan het ITeas systeem
• het is de abonnee niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden

ITeas is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de ABONNEMENTAANVRAGER verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de ABONNEMENTAANVRAGER zich niet opstelt of handelt conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker mag worden verwacht. Bovendien is ITeas in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de ABONNEMENTAANVRAGER t.o.v. ITeas ontstaat.

Art. 9: Geheimhouding

ITeas en de ABONNEMENTAANVRAGER zullen alle informatie die door één van beiden tijdens de overeenkomst verkregen wordt, geheim houden en zullen deze niet aan derden bekend maken, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. ITeas en de ABONNEMENTAANVRAGER zullen alleen vertrouwelijke informatie bekend maken aan die werknemers, die direct betrokken zijn bij de overeenkomst of bij het gebruik van de software. De partijen verbinden zich er ook toe alle personen en aangestelden die kennis nemen of gebruik maken van de geleverde hardware en/of software op de hoogte te stellen van deze clausule.

Art. 10: Publiciteit

De ABONNEMENTAANVRAGER erkent dat ITeas het recht heeft om, zonder zijn toestemming, reclame te maken met of openbare bekendheid te geven aan het feit dat hij een werk voor de gebruiker uitvoert, zonder dat deze reclame nadeel zal berokkenen aan de gebruiker. Onder nadeel wordt verstaan dat er met nadelige gevolgen voor de gebruiker merken en kleuren zouden misbruikt worden in de publiciteit van ITeas.